تغذیه حمایتی

کار گروه تغذیه حمایتی:

 

-                  -        معرفی

این کارگروه با توجه به اهمیت حمایت های تغذیه ای در بهبود سیر بیماری ها در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر نیز در راستای اهداف این کارگروه ،یک پروژه تحقیقاتی در فیلد بالینی ICU بیمارستان الزهرای اصفهان در حال اجرا می باشد.      

 

-         اهداف

بهبود وضعیت تغذیه حمایتی در بیماران

 

-         اعضاء       

دکتر پیمان ادیبی

دکتر محمدحسن انتظاری

دکتر غلامرضا مهاجری

دکتر سعید عباسی

دکتر عمار  حسن زاده

دکتر لیلا آزادبخت

خانم رضوان کاظمی

خانم فلورانس نعمانی

خانم فاطمه صمدانیان