مقالات فارسی


مندرج در مجلات علمی-پژوهشی فارسی      

صبوري ج، مفاخري ز، خسروي ز، غياثوند ر.  بررسي وضعيت دريافت انرژي از درشت مغذي ها و ارتباط آن با شاخصهاي آنتروپومتري در جانبازان اصفهان. مجله تحقيقات نظام سلامت ۱۳۹۰؛ ۱: ۸۰-۷۲/
[hsr.mui.ac.ir][PDF]
 

میر آقاجانی م، اسماعیل زاده ا. ارتباط مصرف نوشیدنی های شیرین با خطر ابتلا به سرطان: مروری بر مطالعات پیشین. مجله تحقيقات نظام سلامت ۱۳۹۰؛ ۲: ۱۵۶-۱۴۹
[hsr.mui.ac.ir][PDF]
 

آزادبخت  ل، رشيدي پور فرد  ن، كريمي م، رحيمي  م، بقايي  م،  برزويي  ا، اسماعيل زاده ا. رژيم غذايي (DASH) كنترل كننده پرفشاري خون  و عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در بيماران ديابتي نوع ۲/ مجله تحقيقات نظام سلامت ۱۳۹۰؛ ۳: ۶-۱/

[hsr.mui.ac.ir][PDF]
 

نجيمي آ، شريفي راد غ، حسن زاده  ا، آزادبخت ل. تأثير آموزش تغذيه بر اساس مدل BASNEF بر رفتارهاي تغذيه اي و شاخص هاي كنترل قند خون بيماران سالمند مبتلا به ديابت نوع ۲/ مجله دانشكده پزشكي اصفهان ۱۳۹۰؛ ۱۵۵: ۱۲۵۸-۱۲۴۷/
[jims.mui.ac.ir][PDF]
 

میر آقاجانی م،  آزادبخت ل. آيا مصرف فرآورده هاي حاوي سويا مي تواند بر سطح التهاب اثرگذار باشد؟ مروري بر شواهد موجود. مجله دانشكده پزشكي اصفهان ۱۳۹۰؛ ۱۵۱: ۱۱۲۸-۱۱۱۶/
[jims.mui.ac.ir][PDF]
 

رجایی س، اسماعیل زاده ا. درشت مغذی ها و پاسخ های التهابی پس از جذب غذا در سندرم متابولیک: مروری بر شواهد موجود. مجله دانشكده پزشكي اصفهان ۱۳۹۰؛ ۱۶۴: ۱۵-۱/
[jims.mui.ac.ir][PDF]
 

حقيقت دوست ف، حسين زاده م، كبيري ا، اسماعيل زاده ا. بررسي اثر رژيم غذايي غني از اسيد چرب تك غيراشباع بر سطح سرمي ويسفاتين،انسولين و IL-6 در زنان داراي اضافه وزن.  مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران ۱۳۹۰؛ ۶: ۷۰-۵۹/
[nsft.ir][PDF]

 

يارمحمدي پ، شريفي راد غ، آزادبخت  ل، مروتي شريف آباد  م، حسن زاده ا. بررسي عوامل پيش بيني كننده رفتار دانش آموزان دبيرستاني اصفهان در خصوص مصرف فست فود با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده. مجله تحقيقات نظام سلامت ۱۳۹۰؛ ۴: ۱۱-۱/
[hsr.mui.ac.ir][PDF]

 

اسماعيل زاده ا، صالحي ابرقوئي ا، بصيرت ر. بررسي ارتباط عدم امنيت غذايي خانوار با چاقي دانش آموزان دبستاني شهر فرخ شهر. کومش ۱۳۹۰؛ ۱۳: ۲۶۳-۲۵۴/
[koomeshjournal.ir][PDF]

 

آزادبخت ل، بحرینیان م، اسماعیل زاده ا. عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۹۰؛  ۲۹: ۱-۱۲/

 

 

[SID][PDF]

 

زریباف ف، حقیقت دوست ف، آزادبخت ل، اسماعیل زاده ا. ارتباط بین مصرف خانگی روغن های گیاهی با بیومارکرهای مربوط به التهاب سیستمیک و اختلال در عملکرد اندوتلیال در زنان. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۰؛ ۶  :۶۹-۸۰/

 [nsft.ir][PDF]

جانی ن، یادگارفر ق، حاجی شفیعی م، آزادبخت ل. آنتی اکسیدان ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در بیماران آلوده به ویروس HIV : یک مقاله ی مروری. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۹۰ ؛ ۲۹ :۱۰-۱۲/

[jims.mui.ac.ir][PDF]

پیرزاده آ، هزاوه ای م، انتظاری م، حسن زاده ا. تاثیر  برنامه آموزشی بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی ناحیه ۴ شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ۱۳۹۰؛ ۱۱: ۹۴-۱۰۲/

 [ijme.ir][PDF]

میرزائیان س، فخاری م، حسینی ر، حسن زاده ا، اسماعیل زاده ا. ارتباط مدت زمان تغذیه با شیر مادر و شیوع اضافه وزن و چاقی در نوجوانی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۰؛ ۲: ۶۵-۷۴/

 

[nsft.ir][PDF]

سیدقلعه ر، قلی ز، صراف بانک س، آزادبخت ل. ارتباط مصرف میوه و سبزی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران جوان دانشجو. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۹۰؛ ۷: ۱-۸/

 

 [hsr.mui.ac.ir][PDF]

صراف بانک س، گنجعلی ن، سیدقلعه ر، آزادبخت ل. بررسی اثرات مصرف لبنیات و کلسیم بر چاقی و چاقی شکمی در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . مجله تحقیقات نظام سلامت  ۱۳۹۰ ؛۷: ۱-۱۰/

 

[hsr.mui.ac.ir][PDF]

نوربخش ص، صراف زادگان ن، آزادبخت ل. بررسی اثر مصرف شیر سویا بر شاخص های آنتروپومتریک و فشارخون در دختران مبتلا به اضافه وزن و چاقی. مجله تحقیقات نظام سلامت  ۱۳۹۰ ؛ ۷: ۱-۱۱/

 

 [hsr.mui.ac.ir][PDF]

آزادبخت ل  ، حقیقت دوست ف ، اسماعیل زاده ا. پیامدهای مفید آموزشی به رشته تحلیل کشاندن مقالات تحقیقاتی در کنار مباحث تئوری در دروس نظری دوره کارشناسی ارشد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش) ۱۳۸۹؛ ۱۰ : ۶۵۱-۶۵۸/

 

[SID][PDF]

آزادبخت ل و اسماعیل زاده ا. تأثیر دو روش مختلف تدریس به منظور آموزش لیست جانشینی مواد غذایی به دانشجو یان رشته تغذیۀ. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ۱۳۸۹؛ ۱۰: ۴۹۱-۴۹۹//

 

[ijme.mui.ac.ir][PDF]

غیاثوند ر، گودرزی س، ربانی ز، عسگری غ، دانشزاد ا و صالحی م. بررسی دریافت ویتامین های آنتی اکسیدانی در زنان ورزشکار در دو منطقه اجتماعی-اقتصادی مختلف. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۳: ۴۵۰-۴۵۴/

 [SID][PDF]

تابش م، تابش م، غیاثوند ر و یادگارفر ق. ارتباط میزان مصرف میوه جات و سبزیجات و فعالیت بدنی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲/ مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۳: ۴۶۵-۴۷۲/

 [SID][PDF]

غیاثوند ر، ربانی ز، گودرزی س، عسگری غ، صالحی م و برزویی ا. بررسی و مقایسه دریافت انرژی و درشت مغذیها در زنان ورزشکار آئروبیک در دو منطقه اجتماعی-اقتصادی مختلف. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۴: ۷۲۴-۷۳۴/

 [SID][PDF]

پاکنهاد ز و سبکتگین م. بررسی فشار خون و ارتباط آن با نمایه توده بدن در ساکنین روستاهای شهرستان اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۳: ۵۰۶-۵۱۲/

 [hsr.mui.ac.ir][PDF]

میرزائیان س، غیاثوند ر، صادقیان ف، شیخی م، سادات ز و یادگارفر ق. بررسی دریافت ریزمغذی ها و درشت مغذی ها در رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده.  مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۳: ۵۱۳-۵۲۱/  

 [SID][PDF]

غیاثوند ر، اشرفی م، اشرف زاده ا، عسگری غ و حسن زاده ا. بررسی ارتباط بین میزان دریافت تنقلات و وزن در کودکان ۷-۶ ساله شهرستان شاهین شهر و میمه اصفهان در سال ۱۳۸۸/ مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛۲: ۳۳۵-۳۴۳/

 [SID][PDF]

خسروی ز، صراف بانک س، غیاثوند ر، ملک احمدی م،صبوری ج و رضایی ا. بررسی وضعیت دریافت انرژی از ریزمغذی ها و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در جانبازان اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛۴: ۷۷۸-۷۸۵/

 [SID][PDF]

کافشانی ا، انتظاری م، حسینی م، محب رسول م، سهرابی ف و ترابی ع. بررسی ارتباط شاخص های التهابی (CRP ) و شاخص های تغذیه ای ( آلبومین پلاسما و دریافت مواد مغذی) در بیماران همودیالیزی. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛۲: ۳۴۴-۳۴۹/

 [hsr.mui.ac.ir][PDF]

صراف بانک س، ملک احمدی م، خسروی ز، غیاثوند ر، رضایی ا و صبوری ج. بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در جانبازان شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸/ مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛۳: ۵۵۹-۵۶۴

[SID][PDF]

غفاری م، توسلی ا، اسماعیل زاده ا و حسن زاده ا. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقادی بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛۴: ۷۱۴-۷۲۳/

 [SID][PDF]

آزادبخت ل، حقیقت دوست  ف، اسماعیل زاده ا. مقایسه تدریس به روش آموزش بر مبنای حل مسأله و سخنرانی به منظور آموزش درس رژیم درمانی ۱ به دانشجویان رشته تغذیه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش) ۱۳۸۹ ؛ ۱۰: ۱۰۹۳-۱۱۰۱/

[ijme.ir][PDF]

رجایی س، زاهدی م، صراف زادگان ن، آزادبخت ل، اسماعیل زاده ا. ارتباط دانسیته انرژی رژیم غذایی با سندرم متابولیک در زنان. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۶: ۶۱۳-۶۲۵/

 

[SID][PDF]

آزادبخت ل، فرجیان ص، برک ف، میرآقاجانی م، صراف زادگان ن، اسماعیل زاده ا. ارتباط دریافت گوشت قرمز با سندروم متابولیک و غلظت CRP پلاسما در زنان. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۶: ۶۶۶-۶۷۵/

 

 [SID][PDF]

اسماعیل زاده ا ، آ زادبخت ل ، خوش فطرت م  ر، کیمیاگر م . الگوهای غذایی غالب، چاقی عمومی و چاقی شکمی در زنان معلم تهرانی. مجله تحقیقات  نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۶: ۸۰ تا ۹۳/ 

[SID][PDF]

طل آ،توسلی ا،  شریفی راد غ، شجاعی زاده د، آزادبخت ل. بررسی ارتباط عوامل اقتصادی – اجتماعی و پیامدهای مرتبط در مبتلایان به دیابت نوع ۲/ مجله تحقیقات نظام سلامت  ۱۳۸۹ ؛ ۶: ۱تا ۱۰ .

 [hsr.mui.ac.ir][PDF]

برزویی ا ، آزادبخت ل.  توصیف عادات غذایی دختران جوان اصفهانی : وضعیت دریافت چای، غذاهای آماده ، چربی ها. مجله تحقیقات نظام سلامت  ۱۳۸۹ ؛۶: ۱-۸/

 

[hsr.mui.ac.ir][PDF]

نجیمی آ، آزادبخت ل، حسن زاده ا، شریفی راد غ. کارآیی آموزش تغذیه براساس مدل بزنف در بهبود شاخص های متابولیکی سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲/ مجله تحقیقات نظام سلامت  ۱۳۸۹ ؛۶: ۵۴۹-۵۵۸ .

 

 [SID][PDF]

کریمی ا ، کساییان ن ، عطایی ب ، طایری ک ، زارع م ، آزادبخت ل. ارزیابی وضعیت شاخص های تن سنجی و دریافت های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۸۹ ؛ ۲۸: ۲۳۸-۲۴۷/

 

[SID][PDF]

حقیقت دوست  ف، زریباف ف، اسماعیل زاده ا و آزادبخت  ل. بررسی ارتباط مصرف غلات کامل و بیماری های مزمن . مجله دیابت و لیپید ایران  ۱۳۸۹؛ ۹: ۲۱۷-۲۰۷.

 

 [SID][PDF]

حقیقت دوست  ف، حسین زاده م، کبیری ا و اسماعیل زاده ا. بررسی اثر رژیم غذایی غنی از MUFA بر شاخص های تن سنجی در زنان دارای اضافه وزن. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۸۹؛ ۴: ۶۳۶-۶۴۸/

 [SID][PDF]

آزادبخت ل،  زریباف ف، حقیقت دوست ف و اسماعیل زاده ا. ارتباط تنوع غذایی با چاقی و چاقی شکمی در میان دانشجویان دختر اصفهانی . مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران۱۳۸۹؛ ۲۷-۳۴/

[SID][PDF]

 هزاوه ای م، عروجی م، چرکزی ع و حسن زاده ا. تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اصلاح الگوی مصرف روغن در خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر خمین. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک ۱۳۸۹؛ ۱۳: ۱۳۳-۱۴۲/

[SID][PDF]

اسماعیل زاده ا، حقیقت دوست ف، زریباف ف، کریمی گ و آزادبخت ل. تأثیر مقدار و نوع درشت مغذی های دریافتی بر سطح چربی های خون: مروری بر شواهد موجود. مجله  دیابت و لیپید ایران. ویژه عوامل خطر ساز دیابت و بیماریهای قلبی عروقی ۱۳۸۸؛ ۱۳-۱/

 [SID][PDF]

اسماعیل زاده  ا ، آزادبخت  ل . ارزیابی مقایسه ای شاخص های تن سنجی جهت پیشگویی پرفشاری خون در زنان تهرانی . مجله دانشکده پزشکی دانشکده علوم پزشکی اصفهان  ۱۳۸۷؛ ۶۶: ۴۲۰-۴۱۳.

 

[SID][PDF]

اسماعیل زاده ا و آزادبخت ل . ارتباط فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک با شاخص های التهابی در زنان معلم تهرانی . مجله دیابت و لیپید ایران زمستان ۱۳۸۶؛ ۷: ۲۲۷-۲۱۵.

 

 [SID][PDF]

اسماعیل زاده ا ، آزادبخت  ل و کیمیاگر  م. تحلیل برمبنای الگوهای غذایی:  رویکردی جدید در ارزیابی ارتباط تغذیه با بیماری ها. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران  ۱۳۸۶؛ ۲: ۸۰-۷۱/

[SID][PDF]