مقالات جدید دکتر عاطفه رضایی

Encapsulation of curcumin using electrospun almond gum nanofibers: fabrication and characterization