فراخوان نیماد

به پیوست نامه شماره ۷۱۰/۵۳۱/د مورخ ۹۷/۹/۵رئیس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، فراخوان هفتم طرح های تحقیقاتی (آذرماه ۱۳۹۷) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و محققین مرکز رسانده می شود.به پیوست نامه شماره ۷۱۰/۵۳۱/د مورخ ۹۷/۹/۵ رئیس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، فراخوان هفتم طرح های تحقیقاتی (آذرماه ۱۳۹۷) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و محققین مرکز رسانده می شود.

 

فراخوان نیماد