حمایت از رساله دکترا

به پیوست نامه شماره ۴/۹۷۶/و مورخ ۸/۳۰/ ۹۷ در خصوص تمدید مهلت زمان شرکت در چهارمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری رسانده می شود.

 

  حمایت از رساله دکترا