تقویم رویداد آذرماه

به پیوست تقویم رویداد پژوهش آذر ماه سال ۱۳۹۷، به  اطلاع اعضای محترم هیات علمی و محققین مرکز رسانده می شود.

 

تقویم