راهنمای طرحهای پژوهشی


چاپ
نامه الکترونیک

راهنمای طرح های پژوهشی

فرایند تصویب پروپوزال طرح

         روند اجرایی تصویب پروپوزال طرح

         نکات مهم جهت تصویب طرح

راهنمای نگارش پروپوزال طرح

         فرم پروپوزال 

                              word

                              PDF

         فرم رضایت نامه

                              Word

         ملاحظات اخلاقی

                              Word

    نکات مهم جهت نگارش پروپوزال

        هزینه طرحهای متا آنالیز

        نحوه تنظیم جدول اطلاعات مربوط به هزینه      

         حق الزحمه پرسنل در طرح های تحقیقاتی 

روند اجرایی اتمام طرح

راهنمای نگارش گزارش نهایی طرح

         عکس طرح جلد گزارش نهایی

         نحوه نگارش صفحه عنوان گزارش نهایی

         نحوه نگارش Paper Format

نگارش مقالات منتج از طرح

        شیوه نگارش صحیح Affiliation

                                               word                     

                                               pdf  

         نحوه نگارش منابع طبق الگوی ونکوور