انتصاب

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، آقای دکتر رضا امانی عضو هیات علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی، به عنوان مدیر گروه تغذیه بالینی دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه منصوب گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای ارتقای امور آموزشی و پژوهشی گروه، دانشکده و دانشگاه موفق و موید باشید.

حق التحقیق طرح های پژوهشی برای سال ۱۳۹۷

به پیوست نامه مدیر محترم توسعه و ارزیابی تحقیقات در خصوص حق التحقیق طرح های پژوهشی برای سال ۱۳۹۷ به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم مرکز می رساند.

تکمیل فرم ترجمان دانش برای طرح های پژوهشی در دست اجرا

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم مرکز می رساند طبق دستور العمل اجرایی حوزه معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه در سال ۱۳۹۷، لازم است برای طرح های تحقیقاتی در دست اجرا، فرم ترجمان دانش توسط مجریان تکمیل و جهت اعلام پایان کار به این حوزه ارسال گردد.

نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران، مرکز می رساند "نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران" در درگاه "نوپا"به آدرس www.research.ac.ir  شامل ۱۲ شیوه نامه ها و سامانه های نوین، مورد نیاز در امور پژوهشی طراحی و پیاده سازی شده است. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس مذکور مراجعه فرمایید

تدوین کتاب توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی

کتاب "بهبود شیوه زندگی کارکنان با رویکرد کاهش بیماری های قلبی عروقی در مجموعه وزارت نفت" توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی تدوین و منتشر شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS