کارگاه های مرکز تحقیقات

دو کارگاه با عناوین « تغذیه و اختلالات خلقی» و « تغذیه در بیماری های نرولوژیک» در تاریخ های پنجم و نهم اسفند ماه با حضور کارشناسان ارشد تغذیه و پزشکان و با امتیاز بازآموزی توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی زیر نظر EDCبرگزار شد.

 

 

 

 

 

تغذیه و اختلالات خلقی                                       تغذیه و بیماری های نرولوژیک