چاپ مقاله حاصل از سمینار کارشناسی ارشد در مجله Osteoporosis International

 
نتایج این متاآنالیز شاهدی بر این l,q,u است که ارتباط معنی داری بین منیزیم دریافتی و خطر کل شکستگی ها و شکستگی استخوان هیپ وجود دارند ولی همبستگی مثبتی بین منیزیم دریافتی و BMD در برخی سایت ها وجود دارد. 
 
خلاصه مقاله را در PubMed ببینید.