نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران، مرکز می رساند "نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران" در درگاه "نوپا"به آدرس www.research.ac.ir  شامل ۱۲ شیوه نامه ها و سامانه های نوین، مورد نیاز در امور پژوهشی طراحی و پیاده سازی شده است. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس مذکور مراجعه فرمایید

 

                              پیوست نامه