معرفی مرکز

معرفی مرکز

 

دو دهه گذشته اعضای دانشکده تغذیه در زمینه پیشگیری و درمان چاقی، غنی سازی نان با آهن، شناسایی و درمان کمبود ید در گروههای آسیب پذیر استان اصفهان حضور فعال داشته اند. مرکز تحقیقات امنیت غذایی به منظور ارتقای پژوهش در زمینه های مختلف پایه و کاربردی علم تغذیه از هر دو بعد کیفی و کمی و با هدف بهبود سطح سلامتی جامعه در تاریخ ۸۸/۴/۳۰ راه اندازی و با پیگیری های مستمر سرانجام در دویست و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ ۸۹/۲/۶ با تأسیس آن موافقت اصولی به عمل آمد. 

این مرکز در اولین سال کار خود توانست ۶۵۸/۴۶ امتیاز کسب کند که در مقایسه با دیگر مراکز تحقیقاتی با فعالیت کمتر از یکسال (مصوب ۱۳۸۹) و همچنین در مقایسه با مراکز تحقیقاتی با فعالیت کمتر از سه سال (مصوب ۱۳۸۷ به بعد) موفق به کسب بیشترین امتیاز شد.  نهایتا در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ ۹۲/۲/۲۳ با تأسیس این مرکز به مدت ۵ سال موافقت قطعی  آمد.

این مرکز در سالهای۹۰ ،۹۱ و۹۲  موفق به کسب رتبه اول کشوری در بین مراكزتحقيقات با۱تا۳سال(بيومديكال) و در سال ۱۳۹۳ موفق به کسب رتبه اول در بین مراكزتحقيقاتبا بیش از۳سال(بيومديكال) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گردید.

براساس نتایج ارزشیابی وزارت متبوع از مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۴، مرکز تحقیقات امنیت غذایی رتبه ۵ کشور و رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین مراكزتحقيقات بابیش از۳سال(بيومديكال) را کسب نمود.

مرکز در سالهای۱۳۹۰،۱۳۹۱ و۱۳۹۲  موفق به کسب رتبه اول کشوری در بین مراكزتحقيقاتی با۱تا۳سال سابقه (بيومديكال) گردید. در طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این مرکز رتبه اول در بین مراكز تحقيقات با بیش از۳سال سابقه (بيومديكال) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را کسب نمود.

براساس نتایج ارزشیابی وزارت متبوع از مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۵،  مرکز تحقیقات امنیت غذایی رتبه ۴ کشوری و رتبه اول در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین مراكزتحقيقات بابیش از۳سال سابقه (بيومديكال) را کسب نمود.