مصوبه جدید شورای پژوهشی دانشگاه درخصوص طرح های تحقیقاتی

طبق بند ۵۵ مصوب سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱، مقرر گردیده است که مجریان واجد شرایط طرح های تحقیقاتی غیر هیات علمی دانشگاه که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی هستند و رابطه استخدامی با دانشگاه دارند، به شرط مجری اول بودن در دو طرح تحقیقاتی پایان یافته و یا نویسنده اول یا مسئول بودن در دو مقاله با ایندکس  ISI یا Pubmed، مجاز به ارائه طرح تحقیقاتی تا سقف پنج میلیون تومان باشند.