زمینه تحقیقاتی مرکز

 

زمینه تحقیقاتی مرکز

 

 

۱-     تغذیه در بیماری های کاردیو متابولیک و سایر بیماری های مزمن

۲-     تغذیه در گروه های ویژه و دوران های مختلف زندگی

۳-     بهداشت و ایمنی مواد غذایی

۴-     تغذیه سلولی مولکولی

۵-     تغذیه در بیماری ها ( تغذیه بالینی)

۶-     امنیت غذایی