حق التحقیق طرح های پژوهشی برای سال ۱۳۹۷

به پیوست نامه مدیر محترم توسعه و ارزیابی تحقیقات در خصوص حق التحقیق طرح های پژوهشی برای سال ۱۳۹۷ به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم مرکز می رساند.

 

 

پیوست نامه حق التحقیق