جلسه دفاع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی با عنوان " بررسی شیوع، فاکتورهای حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی O157:H7 جدا شده از فرآورده های گوشتی در شهرستان اصفهان " توسط آقای علی میری به راهنمایی خانم دکتر قاسمیان صفایی و آقای دکتر ابراهیم رحیمی و مشاورت خانم دکتر میرلوحی ، آقای دکتر جلالی و آقای دکتر مهکی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه جاری ساعت ده صبح، در دفتر ریاست دانشکده برگزار می گردد.