جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تغذیه با عنوان "مقایسه تأثیر دریافت وعده های غذاییایزوکالریک با گلیسمیک لود(GL) مختلف قبل از ورزش بر عملکرد ورزشی و اکسیداسیون  چربی و کربوهیدرات طی ورزش در خانم های ورزشکار" توسط خانم زینت شریف حسین به راهنمایی دکتر رضا غیاثوند و مشاورت دکتر احمد اسماعیلزاده، دکتر آوات فیضی، دکتر محمد مرندی و دکتر غلامرضا عسکری در تاریخ ۲۳ دی ماه جاری ساعت دوازده، در تالار میعاد دانشکده برگزار می گردد.