جدید ترین مقالات آقای دکتر رضا غیاثوند

مقالات زیر از دکتر رضا غیاثوند به چاپ رسیده است :

 

Effect of cinnamon, cardamom, saffron and ginger consumption on blood pressure and a marker of endothelial function in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled clinical trial

 

Prebiotics, Prosynbiotics and Synbiotics: Can They Reduce Plasma Oxidative Stress Parameters?‎ A Systematic Review

 

. Healthy eating index/alternative healthy eating index and breast cancer mortality and survival: A systematic review and meta-analysis