جدیدترین مقاله دکتر پاک نهاد

مقاله ای با عنوان زیر در مجله بین المللیMed J Islam Repub Iran.‎به چاپ رسید:

 

The relationship between different diet quality indices and severity of airflow obstruction among COPD patients