تکمیل فرم ترجمان دانش برای طرح های پژوهشی در دست اجرا

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم مرکز می رساند طبق دستور العمل اجرایی حوزه معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه در سال ۱۳۹۷، لازم است برای طرح های تحقیقاتی در دست اجرا، فرم ترجمان دانش توسط مجریان تکمیل و جهت اعلام پایان کار به این حوزه ارسال گردد.

 

اصل نامه ارسالی