تدوین کتاب توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی

کتاب "بهبود شیوه زندگی کارکنان با رویکرد کاهش بیماری های قلبی عروقی در مجموعه وزارت نفت" توسط مرکز تحقیقات امنیت غذایی تدوین و منتشر شد.