اننشار‌کتاب جدید متدهای اندازگیری امنیت غذایی خانوار:

این کتاب باعنوان زیر جدیدا توسط آقای مهندس مرتضی رفیعی از کارشناسان و پژوهشگران این دانشکده در انتشارات لامبرت آلمان وبه زبان لاتین ،چاپ و منتشر گردیده است.

Food Security Measurement Guide, And a Study on Assessing the Internal Validity

 

 

ضمنا این کتاب در سایت زیر قابل دستیابی میباشد:

https://www.lap-publishing.com/information/group_deals_guide.pdf