انتصاب

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه، آقای دکتر رضا امانی عضو هیات علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی، به عنوان مدیر گروه تغذیه بالینی دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه منصوب گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای ارتقای امور آموزشی و پژوهشی گروه، دانشکده و دانشگاه موفق و موید باشید.