انتشار مقاله اعضای هیات علمی در مجله Nutrition

مقاله ای با عنوان زیر از آقای دکتر اسماعیلزاده در مجله بین المللی Nutrition  به چاپ رسید:

Diet and its relationship to sarcopenia in community dwelling Iranian elderly: A cross sectional study

نتایج این مطالعه نشان می دهد که پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه ای با احتمال کمتر کم ماهیچگی (سارکوپنیا) در افراد سالمند در ایران همراه است.

خلاصه مقاله را در PubMed ببینید.