تقویم رویداد آذرماه

به پیوست تقویم رویداد پژوهش آذر ماه سال ۱۳۹۷، به  اطلاع اعضای محترم هیات علمی و محققین مرکز رسانده می شود.

حمایت از رساله دکترا

به پیوست نامه شماره ۴/۹۷۶/و مورخ ۸/۳۰/ ۹۷ در خصوص تمدید مهلت زمان شرکت در چهارمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری رسانده می شود.

فراخوان نیماد

به پیوست نامه شماره ۷۱۰/۵۳۱/د مورخ ۹۷/۹/۵رئیس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، فراخوان هفتم طرح های تحقیقاتی (آذرماه ۱۳۹۷) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و محققین مرکز رسانده می شود.به پیوست نامه شماره ۷۱۰/۵۳۱/د مورخ ۹۷/۹/۵ رئیس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، فراخوان هفتم طرح های تحقیقاتی (آذرماه ۱۳۹۷) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و محققین مرکز رسانده می شود.

برگزاری رویداد پژوهش در آذر ماه

با عنایت به برگزاری رویداد پژوهش در آذر ماه سال جاری با شعار "پژوهش، سلامت، توسعه پایدار" توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، به پیوست تقویم برگزاری کارگاه های آزمایشگاه جامع تحقیقات، به اطلاع اعضای هیات علمی و پژوهشگران این مرکز رسانده می شود.

ارزیابی مقالات دانشگاه

پیرو نامه شماره ۳۰۸۳/د/۴ مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ مدیر محترم اطلاع رسانی و علم سنجی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، نظر به این که ارزیابی مقالات دانشگاه و نیز پرداخت پاداش مقالات، مشروط به درج صحیح وابستگی‌های سازمانی و مورد تایید گروه‌های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه می‌باشد و نیز به منظور تسهیل ارزشیابی تولیدات علمی دانشگاه جدول نهایی موارد اعلام شده به پیوست به اطلاع اعضای هیات علمی و پژوهشگران این مرکز رسانده می شود.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات امنیت غذایی RSS